Doktora

Hızlı globalleşme süreci ve finans piyasalarının entegrasyonu ile birlikte ekonomi bilimi her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir ve ekonomi-finans alanında bilgi ve beceri kapasitesi yüksek uzman gereksinimi hızla artmaktadır. Küreseleşme ile birlikte ekonomik analiz sadece akademisyenler ve az sayıda doktora derecesine sahip bireylere indirgenemez hale gelmiştir. Son 30 yılda hız kazanan küreselleşme süreci finansal piyasaları hızla geliştirirken finansal araçlardaki çeşitlilik de giderek artmıştır. Bu gelişmenin sonucunda ekonomistler finans konusunda yetersiz kaldıkları için finansal piyasaların yaratabileceği etkileri yeterince değerlendirememekte ve bunun piyasalarda nasıl bir şişkinlik ve dolayısıyla kriz yaratacağını öngörememektedir. Benzer şekilde finansçılar da ekonomi biliminin temellerinden uzaklaştıkları için, finansal piyasalarda yaratabilecekleri büyüklüklerin sınırsız ve reel ekonomiden bağımsız olabileceğini düşünmektedirler. Bu durum, Ekonomi ve Finans alanlarının bir araya getirilmesi ya da en azından yollarının ortak bir dil kullanarak kesiştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Ekonomi ve Finans programı işte bu ihtiyaca cevap verebilmek için tasarlanmıştır. Ülkemizde Finans eğitimi veren birçok üniversite bulunmasına rağmen bu ikisinin tek bir programda toplandığı üniversite sayısı çok azdır. Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı, ekonomi konularının yanında finans konularına da yer vermek sureti ile bu alandaki boşluğu dolduracak bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Yüksek Lisans programı, bütün bu teorik bilgi ile donatılmaları da yeterli görmemekte, düzenlediği bilimsel ve sosyal etkinlikler ile öğrencilerini okul sonrası hayata her yönüyle hazırlamayı da ilke edinmiştir.

Program, kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda görev yapan veya yapmayı planlayan ve ekonomi ve finans alanında ileri düzey bilgilere sahip olmak isteyenlere, iktisat teorisi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gerektirdiği ileri düzey bilgi birikimini kazandırmayı ve uygulamada mevcut bilginin nasıl kullanılacağını göstermeyi hedeflemektedir. Başka bir ifade ile ilgili programın amacı küreselleşen dünya ekonomisinde ekonomi ve finans sektörlerinde ülkemizin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek ve onlara gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki iktisadi ve finansal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır. Küreselleşen dünya ekonomisinde ortaya çıkan karmaşık iktisadi olayları programda önerilen araştırma tekniklerini kullanarak analiz etme, ortaya çıkan bulguları yorumlama ve ortaya çıkan bulgular ışığında politika oluşturma kabiliyetlerini geliştirme ve ihtiyaç duyulan teorik altyapı kazandırmaktır.

Güncelleniyor...